Misją Fundacji Głos Koniński jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swoich praw i obowiązków, otwartego na dialog oraz wykorzystującego swój potencjał i aktywność obywatelską, rozumiejącego i akceptującego wartości społeczne, potrafiącego rozwiązywać spory wykorzystując mediacje oraz inne formy ADR, zdolnego do wyrażania siebie oraz obrony własnych wartości i godności innych ludzi, aktywnie uczestniczącego w życiu lokalnej społeczności.

STATUT FUNDACJI (wyciąg)

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji Celami Fundacji są:

1. Wspieranie rozwoju dziennikarstwa społecznego, oddolnego i obywatelskiego.

2. Stworzenie i rozwijanie multimedialnej platformy informacyjnej i komunikacyjnej Głos Koniński w celu dostarczenia odbiorcom informacji lokalnych, ze świata i Polski, przedstawienia niezależnych opinii i rozwijania czytelnictwa i myślenia.

3. Promowanie społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, lokalności, zaangażowania społecznego, tworzenia organizacji pozarządowych, aktywizmu, współpracy, zaufania oraz serdeczności.

4. Aktywne dążenie do pozytywnej zmiany społecznej w kierunku wolności słowa, wzajemnego szacunku, szacunku dla odmienności oraz ekologii.

5. Działanie na rzecz rozwoju mediacji oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR).

6. Propagowanie, promocja oraz wspieranie idei partycypacji społecznej oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności przez przeprowadzanie konsultacji społecznych w różnych formach.

7. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w szczególności poprzez organizację bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

8.Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między Społeczeństwami, w szczególności poprzez transfer wiedzy w obszarze alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

9. Wspomaganie rozwoju gospodarczego oraz rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności poprzez pomoc w rozwiązywaniu konfiktów gospodarczych.

10. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

11. Działalność na rzecz osób starszych, w szczególności przez przekazywanie umiejętności mediacyjnych jako wsparcie uczestnictwa i integracji seniorów w życiu publicznym.

12. Budowanie dialogu społecznego, partnerstw i projektów na rzecz promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz wsparcie dla osób zagrożonych zwolnieniem.

13. Ochrona i promocja zdrowia, w szczególności przez przeprowadzanie postępowań mediacyjnych w sprawach ze zdarzeń medycznych.

14. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, w szczególności prowadzenie mediacji w sporach konsumenckich.

15. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, organizacja i upowszechnianie mediacji rówieśniczej.

16. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, równości praw mężczyzn i kobiet, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w szczególności przez prowadzenie mediacji rodzinnych.

17. Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka, Upowszechnianie idei wolontariatu.

§6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie multimedialnej platformy informacyjnej i dyskusyjnej pod nazwą Głos Koniński.

2. Współpracę z dziennikarzami i aktywistami na całym świecie.

3. Tworzenie materiałów medialnych, takich jak: flmy dokumentalne, reportaże telewizyjne oraz prasowe, fotoreportaże, audycje radiowe, reklamy społeczne.

4. Wymianę doświadczeń z innymi krajami poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz medialnymi o podobnym proflu.

5. Wspieranie inicjatyw oraz współpraca w zakresie tworzenia materiałów medialnych o treściach społecznie zaangażowanych.

6. Organizację festiwali, przeglądów, spotkań i wydarzeń kulturalnych promujących problematykę społeczną oraz działania organizacji pozarządowych.

7.Budowanie bazy sprzętowej i programowej dla podnoszenia standardów

produkowanych przez Fundację materiałów medialnych.

8. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, instytucjami medialnymi oraz innymi podmiotami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

9. Tworzenie debat publicznych.

10. Prowadzenie celowanych kampanii komunikacyjnych poruszających ważne kwestie społeczne.

11. Rozwój wolontariatu na rzecz powszechnego dostępu do informacji.

12. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

13. Działanie na rzecz likwidacji barier architektonicznych, technicznych i komunikacyjnych w celu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz w celu przeciwdziałania dyskryminacji społecznej i zawodowej.

14. Udzielanie pomocy organizacyjnej, technicznej i merytorycznej osobom i jednostkom organizacyjnym, pragnącym zdobyć wiedzę o mediacji oraz alternatywnych metodach rozwiązywania sporów.

15. Organizowanie i wspieranie działań mających na celu rozpowszechnianie mediacji jako metody rozwiązywania sporów sądowych i pozasądowych.

16. Inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących mediacji i jej uregulowań prawnych.

17. Prowadzenie postępowań mediacyjnych na zlecenie instytucji i osób prywatnych.

18. Prowadzenie list stałych mediatorów w sądach okręgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

19. Organizowanie i realizowanie programów stażowych dla kandydatów na mediatorów.

20. Prowadzenie konsultacji społecznych na zlecenie instytucji i osób prywatnych.

21. Rozwiązywanie sporów zbiorowych na zlecenie instytucji i osób prywatnych.

22. Podejmowanie działań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty, wychowania, kultury i sztuki.

23. Prowadzenie działań mających na celu promocję proflaktyki zdrowotnej i zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

24. Organizowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz rodziny oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka.

25. Współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji.

26. Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub fnansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego.

27. Wspieranie przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich frm, w rozwiązywaniu konfliktów na drodze mediacji poprzez prowadzenie mediacji, szkoleń i konsultacji.

28. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia.

29. Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian w gospodarce, w szczególności wsparcie typu outplacement`owego oraz pomoc w restrukturyzacji.

30. Wspieranie w aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez inicjatywy na rzecz zatrudnienia.

31. Wspieranie i organizowanie inicjatyw i projektów mających na celu zapewnianie dostępu do Internetu, w szczególności dla osób wykluczonych cyfrowo.

32.Organizowanie, wspieranie i promocję społecznego zaangażowania biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu.

33. Opracowywanie i wdrażanie programów skupiających biznes społecznie odpowiedzialny i społecznie zaangażowany.

34. Organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji.