Trwa realizacja zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Babia-Osiecza” o nawierzchni asfaltowej długości 0,64 km. Termin zakończenia inwestycji: listopad 2021. Zadanie realizowane jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, projekt pod nazwą „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III”.

Rozpoczęły się także prace związane z budową dróg gminnych:- „Budowa drogi gminnej nr G9029P w miejscowości Kurów” realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Projekt przewiduje budowę odcinka drogi o długości 656,75 m i szerokości 4,50 m o nawierzchni bitumicznej. Projektowany odcinek jest kontynuacją drogi gminnej do skrzyżowania z drogą leśną w miejscowości Kurów – w kierunku Witnicy.

– ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mądroszki na działce ewid. nr 19”, którą zrealizujemy dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zaplanowano wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej o długości 998,00 m i szerokości 4,5m. Droga wykonana zostanie o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami wzmocnionymi kruszywem łamanym.

Do końca br. zostanie wykonana nawierzchnia z kostki brukowej na ulicy Kasztanowej w Sławsku (przedłużenie ulicy). Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

Już niebawem zakończone zostaną prace związane z „Przebudową mostu na strudze Zarzewskiej w ciągu drogi gminnej G9007 w miejscowości Barłogi”. Zadanie to dofinansowane jest przez Urzęd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Trwają prace związane z „Zagospodarowaniem i oczyszczeniem zbiornika wodnego w Rzgowie”, inwestycji współfinansowanej ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2020+. Projekt polega na oczyszczeniu zbiornika wodnego, wyprofilowaniu skarp, obsianiu trawą, nasadzeniu krzewów, oraz montażu obiektów małej architektury (tj. ławek i koszy).

Nie bez znaczenia pozostaje nadal jedno z największych zaplanowanych przedsięwzięć gospodarki ściekowej w latach 2021-2023. Zaplanowano wykonanie dwóch strategicznych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej:

– w Osieczy Pierwszej, Osieczy Drugiej, Sławsku o długości 5,178 km. W ramach prac zostanie wykonane 160 przyłączy,

– w Grabienicach, Rzgowie Drugim o długości 7,281 km. W ramach prac zostanie wykonanych 130 przyłączy.

W roku 2023 zostanie wykonana także modernizacja oczyszczalni ścieków w Rzgowie.

Ogłoszony został również przetarg na zadanie ,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Rzgów oraz Osiecza Druga”. Przedmiot zamówienia obejmuje:

– „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rzgów”, której główne źródło dofinansowania stanowią środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

– „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiecza Druga” współfinansowana zostanie ze środków Funduszu Sołeckiego. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z destruktu asfaltowego o pow. 660 m².

Na podstawie porozumienia z Powiatem Konińskim zostały wykonane przepusty w miejscowości Kurów pod drogą powiatową nr 3097P. Zostanie również wykonany remont drogi powiatowej na ul. Targowej w Rzgowie oraz budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kowalewku.

Obecnie wykonywane są dokumentacje na drogi w miejscowościach: Wojciechowo, Rzgów – ul. Reymonta, Branno – ul. Bukowa i Brzozowa, Kowalewek, Sławsk – ul. Słoneczna i Pogodna, Dąbrowica i Bożatki. Gmina Rzgów opracowuje także dokumentację techniczną na budowę kanalizacji sanitarnej w Kowalewku i Dąbrowica – Lisiniec.

Grzegorz Matuszak. Wójt Gminy Rzgów