Trochę historii. Sąd Pokoju w Koninie.

Ustrój sądownictwa obowiązujący na terenie Księstwa Warszawskiego oparty był na wzorach francuskich. Zgodnie z instrukcją wydana przez ministra sprawiedliwości z 1808 r. w każdym powiecie miał znajdować się sąd pokoju, w każdym departamencie trybunał I instancji.

W skład sądu pokoju wchodził sędzia pokoju z pisarzem i podsędek z podpisarzem. Sądy pokoju rozpatrywały sprawy cywilne i karne określonego rodzaju.

Na mocy konstytucji z 1815 r. z chwilą utworzenia Królestwa Polskiego zachowano sądy pokoju.

W 1876 r. przeprowadzono reformę na wzór rosyjskiej ustawy z 1864 r.

Utworzono dwie kategorie sądów – sądy gminne, sądy pokoju i zjazdy sędziów pokoju oraz sady okręgowe z izba sądową. Sądy gminne i sądy pokoju posiadały jednakowe kompetencje. Sądy gminne utworzono dla gmin wiejskich i osad, dla gmin miejskich przeznaczono sądy pokoju.

Sądy pokoju utworzono w miastach, z których przeważająca większość okręgiem swym obejmowała miasta jednego powiatu; były one jednoosobowe.

Sąd pokoju istniał w Koninie od czasów Księstwa Warszawskiego aż do 1917 r. Działalnością swą obejmował cały ówczesny powiat koniński.

W 1867 r. z powiatu konińskiego wydzielono powiat słupecki, przez co zakres terytorialny sądu pokoju w Koninie uległ zmniejszeniu o teren nowoutworzonego powiatu w Słupcy, dla którego utworzono odrębny sąd pokoju.

Do 1864 r. kompetencjom sądu pokoju w Koninie podlegały miasta i wsie, natomiast od chwili powstania sądów gminny, tylko miasta leżące na terenie powiatu.

Dariusz Wilczewski

[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J.Bobińska, Konin 1958-1969]

źródło: http://szukajwarchiwach.pl/54/92/0/str/1/15#tabZespol