Misją Gazety Głos Koniński jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swoich praw i obowiązków, otwartego na dialog oraz wykorzystującego swój potencjał i aktywność obywatelską, rozumiejącego i akceptującego wartości społeczne, potrafiącego rozwiązywać spory wykorzystując mediacje oraz inne formy ADR, zdolnego do wyrażania siebie oraz obrony własnych wartości i godności innych ludzi, aktywnie uczestniczącego w życiu lokalnej społeczności.