Ostatnia sesja Rady Powiatu Konińskiego VI kadencji

Radni powiatu konińskiego spotkali się 26 marca w starostwie na czterdziestej dziewiątej sesji. Szczególna atmosfera ostatnich wspólnych obrad w tej kadencji nie zakłóciła ich porządku.

W części sprawozdawczej posiedzenia, rada zapoznała się z działalnością zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym, a także przyjęła siedem sprawozdań i pięć informacji.

Realizując kolejne punkty programu sesji, radni podjęli trzynaście uchwał.

Zadecydowali m.in. o powierzeniu czterech zadań publicznych powiatu gminom Rychwał, Rzgów i Ślesin. Głosowali w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację. Dokonali zmian w dwóch uchwałach dotyczących programów dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz podnieśli wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych. Wyrazili również zgodę na złożenie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w liceum Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie.

Ostatnia sesja w tej kadencji stała się też okazją do podsumowania ponadpięcioletniej pracy Rady Powiatu Konińskiego. Sprawozdanie z działalności organu stanowiącego powiatu w latach 2018-2024 przedstawił przewodniczący rady Ryszard Nawrocki. Rozpoczął je od przypomnienia, że sesja inaugurująca VI kadencję rady powiatu odbyła się 22 listopada 2018 r. Podczas posiedzenia radni dokonali wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady, a także starosty i wicestarosty konińskiego oraz trzech nieetatowych członków zarządu.

W trakcie kadencji skład Rady Powiatu Konińskiego zmieniał się dwukrotnie, czego przyczyną było wygaszenie przez Komisarza Wyborczego mandatów radnych, na skutek ich śmierci. I tak po śmierci radnego Zenona Paszka mandat objął, składając ślubowanie 14 maja 2020 roku radny Zbigniew Klauze, a po śmierci radnego Henryka Kryka mandat objęła, składając ślubowanie 22 czerwca 2023 r. radna Barbara Smul-Plichta.  Rada… dwukrotnie decydowała też o zmianie osób, które stawały na jej czele oraz o składzie organu wykonawczego – poinformował Ryszard Nawrocki

Radni powiatu konińskiego VI kadencji, (na dzień złożenia sprawozdania)  spotkali się na 48 sesjach, podczas których podjęli 416 uchwał, w tym 24 stanowiące akty prawa miejscowego oraz rozpatrzyli 192 sprawozdania, informacje i raporty.  Zgłosili też 228 interpelacji, wniosków i zapytań. Pracę rady wspierało 9 komisji stałych (rewizyjna; skarg, wniosków i petycji; statutowo-regulaminowa; budżetowa; prawa i porządku publicznego; oświaty, kultury i sportu; rolnictwa i ochrony środowiska; rozwoju i infrastruktury oraz spraw społecznych) które obradowały na 345 posiedzeniach.

Po podsumowaniu ponad pięcioletniej pracy Rady Powiatu Konińskiego, przewodniczący Ryszard Nawrocki podziękował radnym za zaangażowanie i mądre podejście do istotnych dla powiatu spraw. Słowa podziękowania skierował też do zarządu powiatu konińskiego oraz do współpracujących z radą podmiotów, instytucji i służb.  

W tym samym tonie głos zabrał starosta Stanisław Bielik, który docenił pełną zaangażowania pracę radnych, a także efektywną współpracę z wójtami i burmistrzami z gmin powiatu konińskiego. Podziękował również członkom zarządu oraz pracownikom starostwa i jednostek organizacyjnych.

Czterdzieste dziewiąte posiedzenie rady zakończyła sesja fotograficzna. W kronice powiatu nie zabraknie wspólnego zdjęcia przedstawicieli samorządu powiatu konińskiego VI kadencji.

Marta J. Bagrowska

Powiatowy rzecznik prasowy