OgłoszeniePodaję do wiadomości, że dnia 24 i 25 kwietnia 1934 r. w godzinach od 11-16 przyjmuję zgłoszenia kandydatów do Szkół Podoficerskich dla Małoletnich.

Kandydaci winni przedstawić się osobiście w Powiatowej Komendzie Przysposobienia Wojskowego 68 p.p. w Koninie przy ul. Słupeckiej Nr.1 (gmach Wydziału Powiatowego) i przedstawić następujące dokumenty:

1) zezwolenie rodziców i opiekunów,

2) metrykę urodzenia,

3) świadectwo szkolne,

Kandydaci muszą odpowiadać następującym warunkom:

Wiek: ukończone lat piętnaście, nie przekroczone lat siedemnaście, licząc od dni 1 września 1934 r.

Zdrowie: stan zdrowia bez zastrzeżeń, budowa fizyczna bardzo dobra.

Cenzus naukowy: co najmniej ukończonych siedem klas Szkoły Powszechnej z wynikiem dobrym.

Dla uniknięcia zbytecznych zabiegów i kosztów zaznaczam, że będą brani pod uwagę tylko tacy kandydaci, którzy odpowiadają powyższym warunkom.

Zakwalifikowanie kandydatów, jako odpowiadających warunkom, nie przesądza jeszcze sprawy powołania ich do Szkół Podoficerskich, gdyż zależy to od konkursu , kwalifikacji, wyniku badań wojskowo-lekarskich i ilości miejsc w Szkołach.

Powiatowy Komendant P.W. 68 p.p.

Głos Koniński nr 17 Sobota 21-go kwietnia 1934 r.

foto. Tadeusz Kowalczykiewicz