W związku z pojawiającymi się informacjami w przestrzeni publicznej na temat możliwości „wykupu” mieszkań przez Najemców od MTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, jak i w innych TBS-ach w Polsce, informujemy, że od roku 2011 nie uległa zmianie ustawa z dnia 26 października 1995 r.
o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
w zakresie wyodrębnienia na własność lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Stosownie do art. 33ea ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz.U.2024.527 t.j. z dnia 2024.04.09), przeniesienie na osoby fizyczne własności lokali mieszkalnych będących w zasobach MTBSów, wybudowanych na wynajem przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, możliwe jest pod kilkoma ustawowymi warunkami, z których jednym jest uprzednie zawarcie z osobą fizyczną umowy o partycypacji w kosztach przed rozpoczęciem budowy wynajmowanego lokalu (nie mylić z kaucją wpłacaną przez Najemcę przy zawieraniu umowy najmu). Wszystkie umowy zawarte pomiędzy MTBS sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, a Najemcami, są umowami najmu (z wpłacaną przez Najemcę kaucją), a nie umowami w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego. Oznacza to, że w/w warunek ustawowy nie jest spełniony, a co za tym idzie nie ma prawnej możliwości „wykupu” takich mieszkań od MTBS w Koninie ze względu na zapisy w/w ustawy (czyli ze względu na brak podstawy prawnej).

Zarówno zarząd MTBS w Koninie, jak i Miasto Konin (Prezydent Miasta Konina), nie mają wpływu na stanowienie prawa w Polsce, ale muszą się do niego stosować i działać na jego podstawie
i w granicach. W związku z powyższym Najemcy nie mają możliwości wykupu mieszkań na własność od MTBS sp. z o.o. w Koninie, a informowanie mieszkańców o takiej rzekomej możliwości jest wprowadzaniem mieszkańców w błąd.

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koninie