Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko strategii rozwoju powiatu.

Rozpoczynają się konsultacje społeczne „Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030″. Uwagi i wnioski do dokumentu będzie można składać od 13 października do 5 listopada br.

Strategia Rozwoju Powiatu Konińskiego jest dokumentem określającym wyzwania rozwojowe powiatu i plan działania samorządu na najbliższe 10 lat. Jako dokument wyznaczający ramy dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymaga (zgodnie z ustawą) przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

„Prognoza…” będąca nieodłącznym elementem strategii zawiera m.in. ocenę potencjalnego wpływu realizacji projektów uwzględniającą negatywne i pozytywne oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska.

Konsultacje społeczne w sprawie strategii już się odbyły. Wczoraj, Zarząd Powiatu Konińskiego podjął stosowną uchwałę rozpoczynającą procedurę udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie jej oddziaływania na środowisko.

Z dokumentem „Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030″ można się zapoznać na stronie internetowej powiatu www.powiat.konin.pl w zakładce „Dla mieszkańców” – „Dialog społeczny”,w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.konin.pl w zakładce „Ogłoszenia” lub w Wydziale Rozwoju i Promocji w Starostwie Powiatowym w Koninie, Aleje 1 Maja 9, pok. 254.

Wszyscy zainteresowani mogą składać swoje uwagi i wnioski do dokumentu od 13 października do 5 listopada br. za pośrednictwem formularza konsultacyjnego dostępnego pod linkiem www.powiat.konin.pl w zakładce „Dla mieszkańców” – „Dialog społeczny”, przesyłając je pocztą tradycyjną na adres starostwa lub osobiście – w urzędzie.

Zapraszamy.

Marta J. Bagrowska

Powiatowy rzecznik prasowy