NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻ – osoby powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie przypomina, że prowadzi nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych.

W ramach naboru wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

-osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),

-osoby z niepełnosprawnościami,

-osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby z wykształceniem średnim i niższym),

-osoby w wieku 50 lat i więcej,

-kobiety.

Miejsce organizacji stażu musi być zlokalizowane na terenie Powiatu Konińskiego lub Miasta Konina.

Informacje merytoryczne dotyczące realizacji staży tel.: 63 2477838.

Konińska Izba Gospodarcza